من رضا مهدی‌زاده

_

در حال تحصیل در دانشگاه اویرو پرتغال هستم و در زمینه‌هایی از جمله مهندسی عمران، مهاجرت، واردات و صادرات، موسیقی و خیریه  فعالیت می‌کنم.
بهبود سطح زندگی اطرافیان و مردم از دغدغه‌های اصلی من هست و از کمک به افراد برای رسیدن به اهدافشون لذت می‌برم و دوست دارم سهمی در این کار داشته باشم.
علاوه بر فعالیت‌های علمی مانند چاپ کتاب و مقاله‌های بین‌المللی در رشته تحصیلیم، مدیریت بخش‌های مختلف گروه مهدی‌زاده از جمله فنی‌ومهندسی، مهاجرت، واردات و صادرات و … را نیز برعهده دارم. بزرگ فکر کنید زیرا فکر شما، آینده شماست!

۹۳%

مهاجرت

۸۹%

فنی و مهندسی

۹۷%

علمی

۲۰۱۶ – present: Ph.D. student Department of civil engineering, University of Aveiro, Aveiro,Portugal.
۲۰۱۲ – ۲۰۱۴: M.Sc. degree of Civil Engineering, Azad University, Iran.
۲۰۰۸ – ۲۰۱۲: B.Sc. degree of Civil Engineering, Azad University, Iran.

 • ۲۰۲۰: Reza Mehdizadeh Anvigh, Jose Silva, Joaquim Macedo “Urban Traffic Management under Heavy Rainfalls – A Multi Criteria Scientometric Study” Journal of Environmental Management. Accepted: 5/6/2020
 • ۲۰۱۹:۱-Oral Presentation; Reza Mehdizadeh Anvigh, Joaquim Macedo, Jose Silva,” Sustainability in urban traffic management under heavy rainfalls – A multi-criteria analysis”. ۲ nd International Conference on Environmental Sustainability and Climate Change, November 28-29, 2019, Rome, Italy. DOI: 10.29011/2577-0640-C1-005 
 • ۲۰۱۸: ۲-Oral Presentation; Reza Mehdizadeh Anvigh,” Application of GIS in Rainwrter Harvesting: A Case from Aveiro, Portugal”. International Congress on Science, Engineering and Technology, 21 November 2018, Amsterdam, Netherland.
 • ۲۰۱۲-۲۰۱۴: “A comprehensive study of fluid flow around the pier and scour around the pier from the cylindrical Using numerical hydrodynamic” As a researcher, Mahabad University- Iran.
 • ۲۰۱۶- present: “sustainable alternatives for traffic management under heavy rainfall conditions” As a researcher, Aveiro University- Portugal.
 • ۲۰۱۲-۲۰۱۶: Construction Management- Iran.
 • ۲۰۱۰-۲۰۱۶: Mehdizadeh commerce (Designer and sales manager of building furniture)-Orumieh, Iran
 • ۲۰۱۲-Present: Engineering Order of Building-Orumieh, Iran.
 • ۲۰۱۷: Scientific committee in international conference about water, soil and environmental conference, Beheshti University -Tehran -Iran.

۲۰۱۳-۲۰۱۶: Ghazi Tabatabai University- Orumieh, Iran.

 • SWMM
 • Matlab
 • Mike 11
 • Arc GIS
 • Flow 3D
 • Hec-ras
 • Microsoft Office
 • Etabs & Safe
 • Cite Space
 • Design Builder
 • Auto CAD
 • Ansys

ما اجتماعی هستیم